Chương trình biểu diễn khoa dây mừng khai trương phòng hòa nhạc mới